كدخبر: 2738
تاريخ انتشار: 1392/06/25
send ارسال به دوستان
بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری در مورد هولوکاست
افسانه هولوکاست؛ حادثه‌پنداری تاریخی
در بیانات مقام معظم رهبری آمده است: در ﯾﮏ ﮐﺸﻮرى ﮐﺴﻰ ﺑﻪ «اﻓﺴﺎﻧه ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ» اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم؛ او را زﻧﺪان ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ، ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ می‌کنند ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺣﺎدﺛه ﭘﻨﺪارِى ﺗﺎرﯾﺨﻰ را اﻧﮑﺎر می‌کنی؟!
مقام معظم رهبریبه گزارش خبرداغ ، اخیرا ﯾﮑﯽ از وزرای دولت یازدهم مطلبی در مورد هولوکاست در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﻣﻄﺮح کردند ﮐﻪ حاشیه‌ساز رسانه‌های داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ شده است. با توجه به تحولات اخیر منطقه و تهدید صهیونیست‌ها علیه مسلمانان، گزیده‌ای از بیانات مقام معظم رهبری در مورد هولوکاست به این شرح است:

ﺑﯿﺎﻧﺎت در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺤﻠﯿﻒ، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻰ و اﻋﻄﺎى ﺳﺮدوﺷﻰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕا‌ه‌‌هاى اﻓﺴﺮى26/1/91

امروز در بسیارى از کشورهاى غربى کسى جرأت ندارد که واقعه مجهول‌الحال هولوکاست را زیر سؤال ببرد. آن طورى که اطّلاع دادند به ما، در آمریکا اگر کسانى با تکیه به مبانى روان‌شناسى و جامعه شناسى بخواهند علیه همجنس‌بازى چیزى بنویسند و منتشر کنند، قادر نخواهند بود، جلوی‌شان گرفته می‌شود! اینها چطور ملتزم به آزادى بیانند؟ آن جایى که پاى سیاست‌هاى خبیث صهیونیستى در میان است که باید اخلاق ملّتها و نسلهاى جوان به فساد کشیده بشود، در آنجا آزادى بیان معنا ندارد و کسى جرأت نمی‌کند و حق ندارد در مقابل این سیاست خباثت‌‌آلود و رذیلانه چیزى منتشر کند یا در قبال مسئله‌اى مثل هولوکاست امّا براى اهانت به مقدّسات اسلامى و به خیال خودشان براى سبک کردن این مقدّسات در چشم جوانان کشورهاى اسلامى چرا! کسى از اینها باور نمی‌کند. کسى باور نمی‌کند که رژیم آمریکا که سى سال از کسى مثل حسنى مبارک به‌جدّ حمایت کرده است، سى و پنج سال از کسى مثل محمّدرضاى پهلوى در ایران با همه آن جنایات پشتیبانى کرده است، این رژیم طرفدار دموکراسى باشد؛ کسى باور نمی‌کند که حمله‌ آنها به عراق و حمله‌ى به صدّام حسین به‌خاطر مبارزه‌ با دیکتاتورى باشد. اینها خودشان دیکتاتور پرورند. دیکتاتورهاى منطقه‌ى اسلامى ما در طول زمانهاى مختلف، با تکیه‌ى به آنها توانسته‌اند و همچنان میتوانند به مردم خودشان زور بگویند و ظلم کنند و تبعیض روا بدارند. چطور اینها ادعاى دموکراسى‌خواهى میکنند. کسى از آنها باور نمیکند.


ﺑﯿﺎﻧﺎت دﯾﺪار اﻋﻀﺎى ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رهبری 18/12/90

در ﯾﮏ ﮐﺸﻮرى ﮐﺴﻰ ﺑﻪ «اﻓﺴﺎﻧﻪ هوﻟﻮﮐﺎﺳﺖ» اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم؛ او را زﻧﺪان ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ، ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻨﺪارِى ﺗﺎرﯾﺨﻰ را اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻰ! ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺮم ﭘﻨﺪاری هم ﻧﺒﺎﺷﺪ، واﻗﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮب، اﻧﮑﺎر ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪى واﻗﻌِﻰ ﺗﺎرﯾﺨﻰ ﻣﮕﺮ ﺟﺮم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ و او اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﯾﺎ ﺣﺘّﻰ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد، او را ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ زﻧﺪان! اﻻن در ﮐﺸﻮرھﺎى ﻣﺪﻋﻰ ﺗﻤﺪن در اروﭘﺎ ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﮐﺴﻰ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ، ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ، ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه‌ها ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.


 ﺑﯿﺎﻧﺎت مقام معظم رهبری در ﭼهارﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ14/12/87

اﮐﻨﻮن 6٠ ﺳﺎل از اﺷﻐﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد. در اﯾﻦ ﻣﺪت همه اﺑﺰارهای ﻗﺪرت ﻣﺎدی در ﺧﺪﻣﺖ ﻏﺎﺻﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از ﭘﻮل و ﺳﻼح و ﻓﻨﺎوری، ﺗﺎ ﺗﻼشهای ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ، و ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪی ﻋﻈﯿﻢ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﺒﺮی و اطﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ.ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺣﯿﺮت‌آور، ﻏﺎﺻﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﺎن نه تنها ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ رژﯾﻢ صهیونیستی را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮ هم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ رﺳﺎﻧﻪهای ﻏﺮﺑﯽ و صهیونیستی و دوﻟﺖ‌های ﺣﺎﻣﯽ صهیونیزم در ﺑﺮاﺑﺮِ ﺣﺘﯽ طﺮح ﺳﺆال و ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره هولوکاست که بهانه ﻏﺼﺐ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻮد، ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ‌های اﯾﻦ ﺗﺰﻟﺰل و ابهام اﺳﺖ.


ﺑﯿﺎﻧﺎت در اﺟﺘﻤﺎع زاﺋﺮان و ﻣﺠﺎوران ﺣﺮم ﻣطهر رﺿﻮی1/1/87

آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻣﺨﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎ‌ه‌ها در اروﭘﺎﺳﺖ؛ اروﭘﺎﯾﯽ‌هایی ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻟﻘﻠﻘﻪی زﺑﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ و از هر طﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﺳﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﯾﻢ! اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ هولوﮐﺎﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار بدهد، همه ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. دادﮔﺎه شان، دوﻟﺖ هاﺷﺎن، روزﻧﺎﻣﻪ هاﺷﺎن، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اهاﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮم اﺳﻼم، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ  هم صدایی هم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻧﺴﺎن هاست؟


ﭘﯿﺎم رهبر ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺞ 8/10/85

ﻏﺮب ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺲ از ﺳﺮدﻣﺪاری آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺎ ﺳﺘﻢ ھﺎی آﺷﮑﺎر و رﻓﺘﺎرھﺎی ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻏﺮور ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ، در جهان اﺳﻼم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺪ ارزش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه است ارﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺧﻮﻧﺨﻮار صهیونیست ها؛ ﻣﻮﺿﻊ آﻧﺎن در ﻗﺒﺎل اﻋﺘﺮاف رژﯾﻢ صهیونیستی به سلاح اﺗﻤﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻣﻮﺿﻊ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان از اﻧرژی هسته‌ای؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﺎن از ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎن و ﮐﻤﮏ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺿﺪﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻒ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ؛ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی داﺋﻤﯽ آﻧﺎن از دوﻟﺖ های ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً باج دهی همیشگی  آﻧﺎن ﺑﻪ رژﯾﻢ صهیونیستی؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اهاﻧﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ اﻓﺘﺮاء و اهانت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﮕﺎن ﻏﺮﺑﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎپ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ الهی و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺟﺮم ﺷﻤﺮدن ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎره هوﻟﻮﮐﺎﺳﺖ و ﮐﯿﺎن صهیونیستی ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎر و وﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺗﻮطﺌﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ دوﻟﺖ های ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻋﺮاق و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و هر ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و صهیونیست ها بر سر کار ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻏﻮﻏﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی پنهانی و ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﺖ های ﺟﺮّار در ﻋﺮاق و ﻏﯿﺮه..


اﯾﻦ رﻓﺘﺎرهای ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﮐﯿﻦ ﺗﻮزاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ های ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺠﺖ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: 0
انتشار یافته: 0
ارسال نظر:
   نام :  
   ایمیل :  
   نظر :